Telefon: +99412 449-62-56; Çağrı mərkəzi- 960;
Aqrar sahə

Şorlaşmış torpaqların meliorasiyası və ətraf mühit

Müəllif : İsgəndərov M.Y.

Nəşr ili : Bakı – 2018

Kitabda Azərbaycanın suvarılan torpaqlarının müasir ekomeliorativ vəziyyəti, onların ekomeliorativ vəziyyətinin gərginləşmə və pisləşmə səbəbləri şərh edilmişdir. Müxtəlif su – fiziki xassələrə malik olan torpaqların ekomeliorativ vəziyyətini və münbitliyini bərpa etmək üçün yeni və daha effektivli texnologiyaların elmi – praktiki əsasları işıqlandırılmışdır.Su qıtlığını aradan qaldırmaq üçün yüksək minerallaşma dərəcəsinə malik olan kollektor – drenaj sularından kənd təsərrüfatı bitkilərinin suvarılmasında və şorlaşmış torpaqların yuyulmasında istifadə edilmə mümkünlüyü araşdırılmışdır. Şorlaşmış və şorakətləşmiş torpaqların yararlı vəziyyətə salınması üçün kimyəvi melioratlardan və maqnit sahəsində aktivləşdirilmiş sulardan istifadənin nəzəri - praktiki əsasları şərh edilmişdir.Suvarılan torpaqların münbitliyinin bərpası və qorunub saxlanılması

Müəllif : Babayev M.P. , İsayeva F.H. , Cəfərova S.F.

Nəşr ili : Bakı – “ ELM” – 2010

Kür – Araz ovalığı üçün səciyyəvi olan kənd təsərrüfatı bitkiləri altında intensiv suvarma şəraitində istifadə olunan Şirvan düzünün boz – çəmən torpaqlarının münbitliyinin bərpasına həsr olunmuş və kitabda AMEA Torpaqşünaslıq və aqrokimya institutunda, onun Ucar Dayaq Məntəqəsində aparılmış uzun müddətli kompleks tədqiqatlara əsasən tərtib edilmişdir.

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Torpaqşünaslıq və Aqrokimya İnstitutunun Ucar dayaq məntəqə ərazisi Şirvan düzünün suvarılan boz – çəmən torpaqları üçün səciyyəvidir. Kitabda dayaq məntəqəsinin təşkil olunma tarixi, onun təbii şəraiti, torpaq örtüyü, 50 ilə yaxın olan bir müddət ərzində torpaqlarda gedən morfoloji, fiziki – kimyəvi və bioloji dəyişikliklər verilmişdir. Həmçinin ərazidə hakim olan boz – çəmən torpaqların qida maddələri ilə təmin olunma dərəcəsi, duzluluğu, təkrar şorlaşma prosesi, mexaniki tərkibi verilməklə torpaqların tam sistematikası müəyyənləşdirilmişdir. Bu sahələrdə tədqiqat aparanlara kömək məqsədilə əsas kənd təsərrüfatı bitkilərinin becərilmə texnologiyası göstərilib. Ərazidə olan torpaqlar dəqiq tədqiq edilərək onların xəritəsi tərtib edilmişhər bir növ müxtəlifliyinin sahəsi göstərilməklə qiymətləndirilmişdir.
Təsərrüfatdan kənar avadanlıqların istifadəsinin və kənd təsərrüfatında xidmət müəssisələrinin fəaliyyətinin əsaslandırılması

Müəllif: Ismailov I.I.

Nəşr ili: Bakı - "ELM" – 2007

Monoqrafiyada təsərrüfatlararası texnologiyanın istifadəsi və kənd təsərrüfatında xidmət müəssisələrinin fəaliyyəti vahid texnoloji sistem kimi təqdim olunur və araşdırılır. Növbə nəzəriyyəsinin tətbiqi təsərrüfatlararası avadanlıqların istifadəsi üçün modellərin hazırlanmasına imkan verdi; torpaqdan istifadə xüsusiyyətlərindən asılı olaraq kənd təsərrüfatı xidmətləri müəssisələrinin parametrlərini, optimal yerləşməsini və fəaliyyət modellərini əsaslandırmaq; respublika şəraitində optimal xidmət sahəsini və kənd təsərrüfatı xidmət müəssisələrinin sayını müəyyənləşdirmək; respublikanın iqtisadi rayonlarının zona xüsusiyyətləri və kənd təsərrüfatı əmtəə istehsalçılarının istehsal istiqaməti nəzərə alınmaqla xidmət müəssisələrində avadanlıqların tərkibini və miqdarını təyin etmək, səmərəli maşın istifadəsini təmin etmək.
Kənd təsərrüfatı strategiyası: islahatların yeni mərhələsi

Müəllif: Cabbarov Z.A.

Nəşr ili: Bakı – 2016

Kitab iqtisadiyyatdakı kənd təsərrüfatı islahatlarının dərinləşdirilməsi və yüksək keyfiyyətli məhsulların artırılması üçün dövlət icra hakimiyyəti orqanlarının, elm adamları - iqtisadçıların, aqrar mütəxəssislərin, kənd təsərrüfatında beynəlxalq mütəxəssislərin, özəl şirkətlərin, sahibkarların jurnalist araşdırmalarını və axtarışlarını əks etdirir. Tədqiqat obyektləri iri sənaye və ticarət şirkətləri, fermer təsərrüfatları, respublikanın bölgələri, habelə iqtisadiyyat, kənd təsərrüfatı, ekologiya və təbii sərvətlər nazirlikləri, tədqiqat institutları, kənd təsərrüfatı problemlərinin öyrənilməsi və həlli ilə məşğul olan beynəlxalq təşkilatlardır.

Quruluşuna görə kitab 15 fəsildən ibarətdir ki, müəllif iqtisadiyyatı böhrandan çıxarmaq üçün tədbirlər haqqında rəsmi sənədlər təqdim edir, 2015-ci ilin sonu və 2016-cı ilin əvvəlində kənd təsərrüfatı sektorundakı vəziyyətdən, kənd təsərrüfatı iqtisadiyyatı və gələcək perspektivlərdən bəhs edir.

TvininqAggression of Armenia against AzerbaijanHerbi tecavuzstartup2https://www.epo.org/index.htmlhttps://www.eapo.org/ru/
Search×