Telefon: +99412 449-62-56; Çağrı mərkəzi- 960;
Avtoreferatlar

Krekinq və piroliz qazlarının birgə emalı kompleksinin etilen regionundakı proseslərin xüsususiyyətlərini nəzərə almaqla modelləşdirilməsi və optimal idarə edilməsi

İddiaçı: İlhamə İslam qızı Osmanova

Bakı, 2021, - 30 s.Azərbaycanda teatr qavrayışının strukturu

İddiaçı: Nərmin Məhəmməd qızı Tağıyeva

Bakı, 2021, - 27 s.
Bazar mexanizminin milli iqtisadi xüsusiyyətləri və onun inkişaf istiqamətləri

İddiaçı: Ramal İrşad oğlu Kərimov

Bakı, 2021, - 27 s.
Homo cinsinin cənubi Qafqazda məskunlaşması

(arxeoloji və paleontropoloji materiallar əsasında)

İddiaçı:Yaqub Vaqif oğlu Məmmədov

Naxçıvan, 2021, - 25 s.Azərbaycanın Şərur rayonunun eneolit və erkən tunc dövrü abidələri. (E.ə V-III minilliklər)

İddiaçı: Emin Məmmədəli oğlu Məmmədov

Naxçıvan, 2021, - 29 s.
Azərbaycanın bəzi rayonlarında yayılmış adı Nar (Punica granatum l.) bitkisinin bioekoloji və fitokimyəvi tədqiqi

İddiaçı: Aydan Mirzə qızı Zeynalova

Bakı, 2021, - 29 s.Azərbaycan xalq mahnılarının tədqiqi məsələləri

İddiaçı:Leyla Ramiz qızı Zöhrabova

Bakı, 2021, - 46 s.İslam bioetikası: Dini-etik kontekstdən müasir ictimai problemə qədər

İddiaçı: Qəmərxanım Aydın qızı Cavadlı

Bakı, 2021, - 56 s.Elektron dövlət - vətəndaş platformasında məlumatların intellektual analizi üçün metod və alqoritmlərin işlənilməsi

İddiaçı: Günay Yavər qızı İskəndərli

Bakı, 2021, - 38 s.Qazlift sistemində pistonlu kompressorların klapanalarının təhlükəsiz istismarının effektivliyinin yüksəldilməsi

İddiaçı: Natiq Sabir oğlu Seyidəhmədov

Bakı, 2021, - 25 s.Bəzi ağır metalların xalkogenidləri və xalkogen-yodidləri əsasında topoloji izolyatorların və oxşar materialların dizaynı və xassələri

İddiaçı: Ziya Saxavəddin oğlu Əliyev

Bakı, 2021, - 52 s.Cənub-şərqi Qafqazın yer qabığının dərinlik quruluşunun qravitasiya modeli və geodinamiki xüsususiyyətləri

İddiaçı: Günel Rafael qızı Sadıqova

Bakı, 2021, - 30 s.
Research of strength characteritics of double bottom and second side hul structure for ships of the project 1598r of “Shamakhi” type

İddiaçı: Aynaşa Hacı Rzayeva

Bakı, 2021, - 23 s.


TvininqAggression of Armenia against AzerbaijanHerbi tecavuzstartup2https://www.epo.org/index.htmlhttps://www.eapo.org/ru/
Search×