Telefon: +99412 449-62-56; Çağrı mərkəzi- 960;
Ekoloji mozaika

Ekologiya

Müəllif: G.V. Tyagunova , Yaroshenko Yu.G.

Nəşr ili: Moskva "KnoRus", 2012

Biosferin əmələ gəlməsi ilə əlaqəli yer üzündə həyatın mənşəyi haqqında müasir fikirlər nəzərdən keçirilir. Biosferin quruluşu, ekosistemlərin mövcudluğu və inkişafı qanunauyğunluqları, orqanizmlə ətraf mühit arasındakı əlaqə, ekologiya və insan sağlamlığı və qlobal ekoloji problemlər təsvir edilmişdir. İnsan ekologiyası məsələlərinə, ekoloji böhranlar da daxil olmaqla ekosistemlərə və biosferə antropogen təsirlərin təhlilinə xüsusi əhəmiyyət verilir. Ekoloji hüququn əsaslarına, peşə məsuliyyətinə, ətraf mühitin mühafizəsi sahəsində beynəlxalq əməkdaşlığa, təbii ehtiyatlardan səmərəli istifadə və ətraf mühitin qorunmasına dair ekoloji prinsiplərə, həmçinin ətraf mühitin keyfiyyəti idarəetmə sisteminin elementlərinə və davamlılıq konsepsiyasına diqqət yetirilir,hansiki insan cəmiyyətinin sosial sferadakı rolunu təyin edir. Ətraf mühitin antropogen və təbii çirklənməsi və mühiti texnogen təsirlərdən qorumaq üçün mühəndis üsulları və vasitələri haqqında məlumatları ehtiva edir.


Biosferin çirklənməsinin bəzi antropogen amillərinin ekoloji təhlili

Müəllif: Agayeva Z., Qaşqai A., Hacıyeva S.

Nəşr ili: Bakı – 2018

Kitab ətraf mühiti zəhərli maddələrin mənfi təsirlərindən qorumaq məsələlərindən bəhs edir. İstehsal olunan neftin yalnız təbii bir istehsal mənbəyi deyil, həm də neft çıxaran və neft emalı sənayesi kontekstində biosferin əsas çirkləndiricisi olduğu göstərilmişdir. Kitabda xüsusi bir yer kimyəvi tullantıların əmələ gəlməsinə və zərərsizləşdirilməsinə həsr edilmişdir. Həm ekoloji, həm də iqtisadi cəhətdən səthi aktiv maddələrin (səthi aktiv maddələrin) neft kimyasının müxtəlif sahələrində istifadəsinin kəskinliyi qeyd olunur. Bir sıra kimyəvi elementlərin biokimyəvi rolu və zəhərli xüsusiyyətləri nəzərə alınır.
Aqroekologiya

Müəllif : Məmmədov Q.Ş. , Xəlilov M.Y. , Məmmədova S.Z.

Nəşr ili : Bakı – «ELM» - 2010

Dərslikdə aqroekologiyanın əsas məsələləri – biosfer, populyasiya, biosenoz, aqroekosistem haqqında məlumatlar və texnogenez şəraitində torpaq – biotik kompleksində onların funksional qanunauyğunluqları şərh olunur, intensiv aqrar istehsalı şəraitində suyun biogen çirklənməsi, kənd təsərrüfatında kimyalaşdırmanın, suvarmanın, mexanikləşdirmənin ekoloji problemləri, kənd təsərrüfatı radioekologiyası, aqroekoloji monitorinq, kənd təsərrüfatı landşaftlarının optimallaşdırılması məsələləri müzakirə olunur. Dərslikdə həmçinin,əkinçiliyin alternativ sistemi və onun ekoloji əhəmiyyəti, vermikultura, biohumusun hazırlanması və tətbiqinin ekoloji aspektləri, seliteb ərazilərin ekologiyası, ekoloji təhlükəsiz kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı məsələləri təhlil olunur.
Təbiətdən istifadənin iqtisadi və ekoloji əsasları

Müəllif : Göyçaylı Ş. , İsmayılov T.

Nəşr ili : Bakı – 2009

Dərslikdə təbii şərait və təbii ehtiyatlar barədə ümumi məlumat tarazlı inkişafda təbii şəraitin yeri, təbii resurslardan səmərəli istifadəyə dair mövcud olan bir çox ideyalar, konsepsiyalar ümumiləşdirilmişdir. Başlıca olaraq təbiətdən istifadənin iqtisadi əsaslarına dair elmi və praktiki biliklər bazar iqtisadiyyatı şəraitinə uyğun olaraq təhlil edilmişdir. Dərslik “Ekologiyavə təbiətdən istifadə” istiqaməti sahəsində ixtisaslaşan bakalavriatlar və magistrantlar üçün nəzərdə tutulmuşdur. Kitab aspirantlara, ekologiya və təbiətdən istifadə sahəsində çalışan mütəxəssislərə yararlı ola bilər.

“ Ekologiya və Su təsərrüfatı ” jurnalı Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universitetində nəşr olunur.

Jurnalda 3 dildə – Azərbaycan, ingilis və rus dillərində elmi məqalələr dərc edilir.

TvininqAggression of Armenia against AzerbaijanHerbi tecavuzstartup2https://www.epo.org/index.htmlhttps://www.eapo.org/ru/
Search×